Direct naar de inhoud.

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u ook hier downloaden in PDF formaat.

Inhoudsopgave


Artikel 1 Definities
Artikel 2 Hosting
Artikel 3 Webdesign and development
Artikel 4 Website leasen
Artikel 5 Zoekmachine optimalisatie
Artikel 6 Prijzen, Facturatie en Betalingen
Artikel 7 Persoonsgegevens
Artikel 8 Teksten


ARTIKEL 1 DEFINITIES


In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2NIJM: De eenmanszaak NIJM gevestigd in Stadskanaal.
1.3Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met NIJM en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.
1.4Website: www.nijm.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder NIJM en/of de websites aangevraagd via NIJM.
1.5Pakket: Met een pakket wordt bedoelt een hosting pakket zoals beschreven op de website van NIJM.
1.6Diensten: Alle diensten die NIJM levert aan zijn klanten waaronder het aanvragen van domeinen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het maken van foto’s voor de website, het hosten van de website en het maken van offertes.
1.7SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 2 HOSTING

2.1NIJM is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.
2.2Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
a.het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
b.het verzenden van ongewenste e-mail (spam).
c.het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
d.seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
e.het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
f.het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)
g.enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is
2.3Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.
2.4NIJM is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan NIJMalle schade ten gevolge van de overtreding door NIJM of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a.indien de klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b.indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Nijm;
c.indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d.indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
2.5Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet standaard naar de klant gestuurd tenzij anders afgesproken. De klant kan deze gegevens kosteloos opvragen bij NIJM.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 3 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

3.1NIJM zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van NIJM verwijst. Indien de klant deze link liever niet heeft kan deze door NIJM kosteloos worden verwijderd.
3.2NIJM is tot aan de volledige betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de klant gaan.
3.3NIJM behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met NIJM te doen.
3.4De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is NIJM niet aansprakelijk voor vertraging.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 4 WEBSITE LEASEN

4.1NIJM kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google haar zoekalgoritme. Ook is NIJM niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
4.2NIJM is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan NIJM alle schade ten gevolge van de overtreding door NIJM of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a.indien de klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b.indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van NIJM;
c.indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d.indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
e.indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is;
4.3De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. NIJM is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.
4.4 De broncode blijft eigendom van NIJM en kan niet worden overgenomen.
4.5De klant wordt wel de houder en daarmee de eigenaar van het domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuist worden naar een andere provider. De website zoals deze bij NIJM is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 5 ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

5.1NIJM kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google’s zoekalgoritmes. Ook is NIJM niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
5.2De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. NIJM is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.
5.3 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. Nijm is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.
5.4 Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 2.4 en 4.2 is de klant zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan Nijm hier niet op aanspreken.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 6 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

6.1Alle door NIJM genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.
6.2Alle door NIJM  genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
6.3NIJM is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.
6.4De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van NIJM.
6.5De klant dient de facturen van NIJM te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
6.6Indien de klant enige factuur van NIJM niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant van rechtswege verzuimd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
6.7Wanneer een klant een dienst van NIJM wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. In het geval van NIJM zullen alle contracten vanaf 1 januari verlengd worden. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS

7.1De klant met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
7.2Nijm zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

Naar inhoudsopgave


ARTIKEL 8 TEKSTEN

8.1Nijm behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.
8.2Nijm kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Nijm zelf, de klant of andere bronnen.

Naar inhoudsopgave


BIJLAGEN

Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

Webdesign, webshops, onderhoud en hosting

Website of Webshop

Website of Webshop

Een mooie en vindbare website of webshop? Vraag ons naar de mogelijkheden. Kijk snel op onze Webdesign pagina en bekijk wat NIJM Webdesign & Hosting voor jou kan betekenen.

Betrouwbare hosting

Betrouwbare hosting

Jouw website veilig en altijd bereikbaar? Jouw website of webshop moet natuurlijk ten aller tijden bereikbaar en veilig zijn. Onze hosting pakketten bieden de oplossing!

Professioneel onderhoud

Professioneel onderhoud

Zelf geen tijd om je website te beheren? Dan hebben wij de juiste service voor jou! Met onze onderhoudscontracten besteed je het bijwerken van de website aan ons uit!

Talen en technieken waarin wij gespecialiseerd zijn

WordPress HTML/CSS JavaScript jQuery PHP MySQL WooCommerce